Provozní řád dětského koutku

Provozní doba dětského koutku:
PO–PÁ 10 – 18 hodin, SO, NE dle rezervace, provoz je vždy od 9 – 18, ale hlídačky jsou k dispozici od
10 do 18 hodin.
Příjem posledního dítěte je půl hodiny před koncem provozní doby.

Věk dítěte:
Dětský koutek je určen především dětem od 2 do 6 let. Mladší děti přijímáme pouze v doprovodu
rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18 let. U mladších dětí, přijatých do herny s doprovodem je
tento doprovod povinen dítě doprovázet ve všech herních zařízeních, nebo zamezit jeho vstupu do
nich tak, aby dítě neohrožovalo sebe či ostatní děti. Doprovod je povinen na dítě dohlížet.

Příjem dítěte
Při příjmu do koutku nahlaste potřebné údaje o vašem dítěti , při hlídání vyplňte dotazník a číslo
telefonního spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v DK k zastižení. Registrací údajů o dítěti
souhlasíte s vložením osobních údajů do naší databáze. Informace jsou chráněny před zneužitím v
souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Dítě zujte, svlékněte dle uvážení a svršky uložte do skříňky.
Při hraní si dítěte v herně, kdy doprovod je v kavárně jen nahlašte hlídačce jméno, případně zaplaťte
poplatek dle ceníku.

Předání dítěte
Dítě bude předáno proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná
osoba, je nutné tuto nahlásit již při příjmu dítěte. Doprovod nesmí být mladší 18 let věku.
V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby bude dítě převezeno do naší domácí péče a
bude o něj náležitě postaráno do příchodu rodičů. Za každou započatou hodinu takovéto domácí
péče bude účtováno 120,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále
informujeme policii a individuálně i příslušné pracoviště sociální péče.

Důležité informace pro vás
Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené. Toto opatření je v zájmu všech malých
návštěvníků DK. Doufáme, že toto opatření pochopíte. Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní
problémy nahlaste při příjmu dítěte. Máme-li informace o zdravotních problémech, můžeme k dětem
individuálně přistupovat. Na základě evidence je možné dohledání případného počátku infekce či
epidemie. Tyto informace poskytujeme na vyžádání pouze hygienické stanici.
Dojde-li v DK ke znečištění svršků vašeho dítěte, zapůjčíme vám náhradní oblečení. Za zapůjčení
požadujeme finanční zálohu 200,- Kč. Záloha vám bude vrácena, když nám oblečení předáte zpět do
10 dnů od zapůjčení.

Dospělí návštěvníci a děti chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu herny nebo
nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni, nebo i trvale
vyloučeni z využití herny. Vstup jim není v těchto případech již dále povolen. Provozovatel k tomuto
přistoupí hlavně v případě, kdy návštěvník vyvolává v herně konflikty, má nevhodné až agresivní
chování.

Dojde-li k naplnění kapacity herny, což je dle zákona 15 dětí na 1 hlídačku a maximálně 5 dětí na
hlídání bez dozoru rodiče, může provozovatel zamezit po určitou dobu vstup dalších návštěvníků.
Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné.
Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk není povoleno není-li domluveno jinak.

Důležité pro vaše dítě:
Žádáme vás, abyste se v době, kdy bude vaše dítě v DK, byli na příjmu. Může se stát, že vás dítě bude
potřebovat a my vás budeme muset zavolat na váš mobilní telefon.
V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření či poskytnutí první pomoci.

Personál
O vaše děti se stará personál, který má potřebné vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi
v práci s dětmi.
Všechen materiál na výtvarné činnosti má příslušné atesty a splňuje hygienické normy.
Pitný režim a hygiena dětí, úklid
Dle potřeby jsou dětem k dispozici papírové kapesníčky a plenky.
V prostorách DK je prováděn každodenní úklid, který se dle potřeby opakuje i několikrát denně.
Zajišťujeme pro vaše děti hygienicky bezpečné prostředí.
Pitný režim je zajištěn prodejem nápojů dle aktuálního ceníku
Pojištění dk
Za volně odložené věci neručíme.
Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele.
Ceník za hlídání dětí v dětském koutku je vyvěšen na provozovně.

Zodpovědná osoba za DK je Mgr. Michaela Černá, koordinátor centra Budulínek a předsedkyně
společnosti La Famille z.s., telefon: 776252385, mail:budulinek@lafamille.cz